உலகத் தமிழர் பேரவை – வாழ்நாள் மற்றும் புரவலர் உறுப்பினர் விண்ணப்ப படிவம்!

உலகத் தமிழர் பேரவை – வெண்கல / வெள்ளி / தங்கம் உறுப்பினர் விண்ணப்ப படிவம்! (Application Form also available @ https://forms.gle/nZoZRbm5kWRvhF7Y6 )